top of page

Algemene voorwaarden FIT Aalsmeer 

ALGEMENE VOORWAARDEN FIT AALSMEER 2018

 

Op alle lidmaatschapsovereenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FIT Aalsmeer van toepassing.

Everything4training, handelend onder de naam FIT Aalsmeer, hierna te noemen: gebruiker.

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden

 2. Lid: de natuurlijke persoon of, in geval van bedrijven, de rechtspersoon op wiens naam het lidmaatschap is geregistreerd.

 3. Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst welke tot stand komt tussen gebruiker en Lid door inschrijving op de wijzen zoals beschreven in artikelen 3.1 en 4.1.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschaps-overeenkomsten tussen gebruiker en lid.

 2. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van diegenen die krachtens een arbeidsovereenkomst of anderszins bij gebruiker werkzaam zijn of zijn geweest.

 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wordt het uitgelegd ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met enig dwingend wettelijk voorschrift, zal de bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door gebruiker vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 5. Verwijzingen naar algemene voorwaarden door of namens lid zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, niet van toepassing op overeenkomsten tussen gebruiker en lid.

 

Artikel 3 Aanmelding

 1. Aanmelding geschiedt door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen en in te leveren bij gebruiker, of bij een door gebruiker aangewezen derde.

 

Artikel 4 Tot stand komen lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap komt tot stand nadat het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is ontvangen en verwerkt in de administratie van gebruiker.

 

Artikel 5 Het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap vangt aan op de dag na dagtekening van het inschrijfformulier.

 2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, 6 maanden of voor de duur van één (1) jaar.

 3. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als waarvoor het lidmaatschap is aangegaan.

 4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na uitdrukkelijke toestemming van gebruiker worden overgedragen.

 

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van het lidmaatschapsgeld, geschiedt bij maandelijkse SEPA automatische incasso.

 2. Betaling van het lidmaatschapsgeld voor de totale overeengekomen periode, kan ook ineen geschieden. Het totale bedrag voor de overeengekomen periode wordt in dit geval bij SEPA automatische incasso geïncasseerd.

 3. Contante betaling van het lidmaatschapsgeld, kan uitsluitend met uitdrukkelijke goedkeuring van gebruiker.

Artikel 7 Incassokosten

 1. Bij niet tijdige betaling van het lidmaatschapsgeld, om welke reden dan ook, ontvangt lid een 1e herinnering.

 2. Indien betaling ook na de in lid 1 genoemde herinnering uitblijft, ontvangt lid een aanmaning de openstaande lidmaatschapsgelden binnen 14 dagen te voldoen.

 3. Indien betaling, ook na aanmaning zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, uitblijft, worden incassokosten in rekening gebracht van 15 % over de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 40,00.

 4. Bezwaren tegen (de hoogte van) de incassokosten, schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 8 Wijzigen lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap en daarmee de lidmaatschapsovereenkomst kan worden gewijzigd, in die zin dat, een kwartaal-lidmaatschap omgezet kan worden naar een lidmaatschap van een halfjaar of één jaar; een halfjaar-lidmaatschap kan worden omgezet naar een jaar-lidmaatschap.

 2. Het wijzigen van het lidmaatschap dient bij e-mailbericht, te geschieden.

 3. Het e-mailadres voor wijzigingen is administratie@fit-aalsmeer.nl, tenzij door gebruiker uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 4. De wijziging vangt aan één (1) kalendermaand na die maand waarin om de wijziging is verzocht.

 

Artikel 9 Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

 2. De gebruiker maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft het lid het recht om de lidmaatschapsovereenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door gebruiker te ontbinden.

 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een BTW verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door    gebruiker bekend wordt gemaakt binnen 3maanden na totstandkoming overeenkomst. In dat laatste geval heeft het lid tot 3 maanden na totstandkoming overeenkomst het recht tot ontbinding.


Artikel 10 Aanvraag opschorten lidmaatschap

 1. Het opschorten van het lidmaatschap kan enkel ingeval deze opschorting per e-mailbericht is aangevraagd en gebruiker deze aanvraag om opschorting bij e-mailbericht heeft goedgekeurd.

 2. Het opschorten van het lidmaatschap kan voor de duur van maximaal 4 weken.

 3. Het opschorten van het lidmaatschap langer dan voor de duur van 4 weken, wordt enkel goedgekeurd indien deze langdurige opschorting naar de mening van gebruiker gerechtvaardigd is.

 4. Het e-mailadres voor de aanvraag tot opschorting van het lidmaatschap is administratie@fit-aalsmeer.nl, tenzij door gebruiker uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 11 Beëindigen lidmaatschap

 1. Voor het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één (1) maand, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 5 lid 2 van deze voorwaarden.

 2. De beëindiging van het lidmaatschap dient bij e-mailbericht te geschieden.

 3. Het e-mailadres voor het beëindigen van het lidmaatschap is administratie@fit-aalsmeer.nl, tenzij door gebruiker uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 12 Risico en aansprakelijkheid

 1. Het uitoefenen van sportactiviteiten bij gebruiker kan risico’s met zich meebrengen. Deelname aan deze sportactiviteiten, is geheel voor eigen risico van lid.

 2. Gebruiker en de voor haar werkzame personen, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker en/of voor gebruiker werkzame derden.

 3. Ingeval wettelijke aansprakelijk wordt aangenomen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van gebruiker in dat geval uitkeert.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Op alle lidmaatschapsovereenkomsten tussen gebruiker en lid, is Nederlands recht van toepassing.

 2. Gebruiker en lid zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in der minne te beslechten.

 3. Indien lid een geschil wenst voor te leggen aan de rechter, zal dit gebeuren aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam.

 

Artikel 14 Slotbepalingen

 1. Lid verklaart met het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst bekend te zijn met de bepalingen van de algemene voorwaarden van gebruiker en deze bepalingen te aanvaarden.

 2. Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar worden geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Aalsmeer, 25 november 2018

bottom of page